مغز گردو اعلاء (نیم کیلو)

: قیمت

۲۴۵,۰۰۰

تومان

مغز گردو

  • نوع : خشکبار

توضیحات

مغز گردو اعلا

از این دسته بندی

۱ بسته
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۳۴۲,۵۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۱۰۲,۵۰۰ تومان
۲۰۰ گرم
۲۰۷,۰۰۰ تومان