مغز بادام درختی ( 1 کیلوگرم)

: قیمت

۵۸۴,۵۰۰

تومان

بادام درختی ( باز / کیلویی )

  • نوع : خشکبار

توضیحات

بادام درختی 1 کیلوگرم

از این دسته بندی

۱ بسته
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۳۴۲,۵۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۱۰۲,۵۰۰ تومان
۲۰۰ گرم
۲۰۷,۰۰۰ تومان