مغز گردو خورشتی مرغوب (یک کیلوگرم)

: قیمت

۳۷۴,۵۰۰

تومان

گردو خورشتی مرغوب

  • نوع : خشکبار

توضیحات

گردو خورشتی مرغوب

از این دسته بندی

۱ بسته
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۳۴۲,۵۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۱۰۲,۵۰۰ تومان
۲۰۰ گرم
۲۰۷,۰۰۰ تومان