دسته بندی کالاها
بار
نوشیدنی / ساید
آشپزخانه
سالن
شوینده / بهداشتی

محصولات ویژه

% ۱۷
۱ باکس
۷۲۰,۰۰۰ ۵۹۷,۶۰۰ تومان
۱ بطری
۲۳۸,۴۰۰ تومان
% ۳۱
۲ کیلوگرم
۶۸۰,۰۰۰ ۴۶۹,۲۰۰ تومان

تخفیف ها

% ۲۴
۱ بسته
۱۰,۰۰۰ ۷,۶۰۰ تومان
% ۱۲
۱ لیتر
۸۵,۰۰۰ ۷۴,۸۰۰ تومان
% ۱۲
۱ لیتر
۸۵,۰۰۰ ۷۴,۸۰۰ تومان
۷۵۰۰۰ تومان
۱ باکس
۳۹۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان
% ۱۰
۱ باکس
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
% ۳۵
۱ بسته
۳۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰ تومان
% ۹
۱ عدد
۸۷,۰۰۰ ۷۹,۱۷۰ تومان
% ۶
۱ لیتر
۷۶,۰۰۰ ۷۱,۴۴۰ تومان
۴۵۳۶۰ تومان
۱ لیتر
۱,۰۲۰,۰۰۰ ۹۷۴,۶۴۰ تومان
% ۱۰
۱ باکس
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
% ۱۷
۱ عدد
۱,۴۰۴,۰۰۰ ۱,۱۶۵,۳۲۰ تومان
% ۳۱
۲ کیلوگرم
۶۸۰,۰۰۰ ۴۶۹,۲۰۰ تومان